top of page
Jag använder hypnos lagligt varje dag, både med klienter och för eget välmående.

LAG & ETIK INOM ALTERNATIV MEDICIN
Gaffa Art Hypnos

ÄR HYPNOSTERAPI & HYPNOS LAGLIGT?

Hypnos är ett naturligt förändrat medvetandetillstånd. 
Man kan inte lagstifta mot ett tillstånd så svaret är JA - Hypnos är lagligt!! 

 

All vård, hjälp och terapi som inte utförs inom den etablerade sjukvården kallas Komplementär & Alternativ Medicin - KAM. 

 

Både terapeuter inom alternativ medicin och inom den etablerade vården får använda hypnos lagligt i sitt terapiarbete fast utifrån olika förutsättningar. Detta klargörs av patientsäkerhetslagen 5 kapitlet där det framgår vilka terapeutiska tjänster en KAM-terapeut inte får erbjuda - med eller utan hjälp av det hypnotiska tillståndet. Exempelvis så får jag inte "behandla barn under 8 år" och inte heller "behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi..." 

 

Detta hindrar dock inte att jag får hjälpa till med bl a stresshantering i dessa fall. Du hittar den aktuella delen av patientsäkerhetslagen lite längre ner på sidan.

Etik är viktigt för att skapa en säker hypnos.

KLINISK HYPNOS & SKYDDADE TITLAR

Hypnoterapi inom den etablerade vården går under benämningen klinisk hypnos och innebär att terapeuten gått den hypnosutbildningen som handhålls av SFKH - Svenska föreningen för klinisk hypnos. För att vara berättigad att gå deras utbildningen krävs det att man har en människovårdande yrkesutbildning i grunden; psykolog, läkare, undersköterska eller liknande.

 

Ofta är dessa titlar även "skyddade" vilket innebär att ingen utan legitimation får använda just den titeln. Titlar som terapeut och coach är däremot inte skyddade vilket gör att vem som helst får använda dessa. Även titeln jurist är, konstigt nog, inte skyddad. 

 

ETT VIKTIGT KOMPLEMENT TILL SJUKVÅRDEN 

Enligt svensk lag hamnar kliniska terapeuter och KAM-terapeuter under olika lagstiftning. Vi KAM-terapeuter lyder under Civilrätt medan klinikerna lyder under Offentlig Rätt. Detta innebär att du som klient har olika rättigheter beroende på vart du vänder dig. På denna sida reder jag ut lite kring detta med fokus på vad som gäller om du vänder dig till mig, eller någon annan KAM-teraput, för en session med hypnosterapi eller annan behandling.

Den svenska sjukvården är fantastisk. Jag har själv hamnat där några gånger och de kan verkligen göra underverk. Att den finansieras av våra skattepengar gör att jag tycker att det är rimligt att de begränsar sitt utbud av tjänster och metoder. Samhällets resurser ska ju gå till något som fungerar för alla.

Denna begränsning består i att deras metoder och tjänster ska var byggda på evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet. Nackdelen blir att de står handfallna när deras läkekonst inte räcker till. 

 

Det är där vi inom alternativ medicin och vård kommer in i bilden. Vi kompletterar genom att erbjuda metoder som ofta fungerar bra men kanske inte har samma ekonomiska resurser bakom sig för att utföra strikt vetenskapliga tester etc. Därav namnet Komplementära & Alternativa Metoder - KAM!!

Center Gradient Transparent

ALTERNATIV MEDICIN - ETIK, SÄKERHET & OMTANKE

Att följa svensk lag är en självklarhet för mig i mitt arbete med hypnosterapi, både av omtanke, säkerhet och respekt för mina klienter men även för min egen skull - inte minst etiskt och moraliskt. Därför samarbetar jag med den ideella branschorganisationen International Hypnotists Guild - IHG - som vurmar för en etisk och trygg hypnosbransch för alla inblandade parter, oavsett vilken form av hypnos man använder sig av.

LAGRUMMET - HUR MAN ERBJUDER HYPNOS LAGLIGT

I skrivande stund slutför vi arbetet på en onlinekurs kring vad som gäller enligt lagen vid erbjudandet KAM-metoder - Lagrummet. Denna kurs kommer att vara gratis för alla - både utövare, klienter och nyfikna och är genomgången tillsammans med jurister inom området. Givetvis kommer det att dyka upp en länk här på hemsidan så snart vi är klara med arbetet.

ETISKA REGLER - SÄKERHET, SEKRETESS & RESPEKT

Etik handlar om hur vi människor bemöter varandra moraliskt och med respekt. Inom olika yrkesgrupper har det sedan lång tid tillbaka funnits en s.k. hederskodex som beskrivit hur yrkesutövningen skulle gå till. Inom IHG har vi satt upp ett antal etiska regler eller riktlinjer som jag givetvis gör mitt bästa för att följa.

ETISKA REGLER FÖR HYPNOTISÖRER ANSLUTNA TILL IHG

Hypnos är ett kraftfullt, meningsfullt och enkelt verktyg med otrolig potential. Vi vill försäkra oss om att människor förstår detta!

 

 • IHGs mål är att säkerställa varje persons förtroende för alla aspekter och situationer som involverar hypnos. 

 • Vi arbetar aktivt för ett etiskt förhållningssätt där alla involverade parters bästa alltid står i centrum.

 • Medlemmar av IHG har att följa dessa regler​

Alternativ terapi inom lagrummet

1. Säkerhet framför allt 
Säkerhet för alla involverade parter sätts alltid i första rummet, oavsett om det är underhållning, terapi, coaching eller annan form av hypnotisk verksamhet. Detta innebär:

 • Att när så är relevant vara medvetna om det finns medicinsk status att ta hänsyn till.

 • Att endast verka inom den kompetens man har rätt att utöva, i enlighet med det lagrum som råder för situationen och landet man är verksam i.

 • Att på inga villkor involvera sig i olämplig interaktion av sexuell eller ekonomisk art.

 • Att ha de försäkringar som skyddar alla involverade parter.

 • Att vara medveten om möjliga komplikationer som kan uppstå i en hypnotisk relation, tom exempelvis överföring, projektion.

 • Att känna till och kunna hantera emotionella reaktioner såsom panikattack eller en traumatisk reaktion med Emotionell Första Hjälpen.

 • Att säkerställa fysisk säkerhet i alla situationer.  ​
   

2. Sekretess
Inom IHG följer vi de regler för sekretess som gäller för offentlig vård och GDPR, detta innebär i Sverige att inga uppgifter om någon person, eller som kan leda till identifikation av någon person, får offentliggöras utan medgivande. Undantag gäller vid misstanke om fara för någons säkerhet.   

3. Hypnotiska sammanhang
En medlem av IHG kommer endast att erbjuda tjänster inom områden där medlemmen känner sig säker och kompetent. Vi hänvisar vidare när så bedöms.  ​

4. Färdigheter och kompetens
Kompetens förvärvas genom praktiska erfarenheter, studier, handledning och engagemang.

Ett diplom är ofta ett intyg på att någon har gått en kurs. Certifiering kan vara ett sätt att mäta färdigheter Licensierad kan vem som helst kallas som gått en utbildning som utfärdar det betyget.  Legitimerad är enbart den som gått en utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen. Inget av ovanstående är en garanti för kompetens. ​

 

En medlem av IHG är alltid öppen för att dela sina erfarenheter med sina kollegor samt kontinuerligt och med ett öppet sinne övervaka forskning och annan utveckling relevant för området.  

5. Effektivitet 
En medlem av IHG avslutar sina tjänster så tidigt som möjligt i kundens intresse. ​

6. Respekt för individen
En medlem av IHG respekterar varje individs rätt till sina värderingar och trossystem.  ​

7. Vid frågor om etiskt utövande
Varje medlem i IHG är en ambassadör för att dessa etiska regler följs. När medlem eller annan blir varse en tveksamhet kan detta meddelas info@internationalhypnotistsguild.com.

KAM-UTREDNINGEN

2017 tillsatte regeringen en särskild utredning för att kartlägga och lämna förslag i frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården, dvs  KAM-tjänster. 

Utredningen har kommit med en del förslag bl a:
- medborgarna ska få tillgång till bättre underlag för att ta ställning kring KAM-tjänster.
- säkerheten kring KAM-tjänster ska skärpas

- den etablerade sjukvården ska få större insikt kring KAM-tjänster.


Nu återstår att se vad resultatet blir av utredningen och om det kommer någon
ny lag som reglerar branschen för oss KAM-terapeuter.
Personligen välkomnar jag en dialog mellan oss alla så att vi tillsammans kan skapa de bästa möjligheterna för alla medmänniskor att läka, utvecklas, växa och leva bättre liv!!
Bland annat genom att använda hypnos lagligt och etiskt för en bättre värld.

Källa: SOU 2019:15

BRA ATT VETA OM DU ANLITAR EN HYPNOTISÖR

CERTIFIERAD, DIPLOMERAD etc

Rent "juridiskt" är det ingen skillnad mellan Certifikat, Diplom och Kursintyg. De betyder att man gått en utbildning eller kurs. Det kan vara en helgkurs likaväl som en 3-årig heltidsutbildning.

 

Legitimation däremot innebär att man har gått en utbildning som är godkänd av socialstyrelsen och har en "skyddad titel" enligt svensk lag. Observera att inga titlar i världen garanterar kompetens!!!

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Vi som är komplementära och alternativa terapeuter står inte under IVOs översyn (Inspektionen för Vård och Omsorg) och kan inte heller teckna det som kallas patientförsäkring.

 

Det bästa skyddet vi kan skaffa kallas ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring täcker bl a skadeståndskrav om något skulle gå fel i samband med vårt samarbete. Jag har både Ansvarsförsäkring & Praktikförsäkring hos Nordeuropa Insurance.

Alternativ medicin eller etablerad vård - klientens säkerhet är prioritet nr 1!
Center Gradient Transparent

PATIENTSÄKERHETSLAGEN 5 KAP

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
 

1 §   Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
  1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
  2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
  3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos (Min reflektion: i förarbetet till lagen likställs hypnos med bedövning. Detta innebär att det är förbjudet för mig att behandla om hypnos används som bedövning, vilket knappast är fallet - snarare tvärt om.)
  4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
  5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
  6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
  7. prova ut kontaktlinser.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659#K5

bottom of page