top of page
Hypnosterapi mitt i Stockholm

VAD ÄR HYPNOSTERAPI?

Hypnos + terapi = Hypnosterapi

  • ​HYPNOS kommer från det grekiska ordet för sömn och beskrivs vanligtvis som ett förändrat medvetandetillstånd mellan vakenhet och sömn. Hypnos är ett medvetandetillstånd som är öppet för inlärning, flow, starkt fokus och nya tankar. 

  • TERAPI kommer från det grekiska ordet "therapeia" vilket betyder vårdande eller betjäning. 

  • HYPNOSTERAPI är alltså att vårda eller betjäna i ett idealiskt sinnestillstånd för just detta.​

​​ Rent konkret så innebär det att använda olika terapeutiska tekniker med "förstärkning" av hypnos. Exempelvis kan man använda hypnos och regressionsterapi eller hypnos och NLP. Hypnos som enskild behandlingsmetod kan egentligen bara användas för att nå ett avslappnat tillstånd.  

 

Frågan "Vad är hypnos?" behandlas på en annan sida. På den här sidan ligger fokus på terapi-delen.

KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKTA DEN ETABLERADE VÅRDEN

INNAN DU ANLITAR EN ALTERNATIV TERAPEUT!

Center Gradient Transparent

Hypnoterapi - Hur går det till?

Som hypnosterapeut har jag många effektiva behandlingsmetoder i min verktygslåda som fungerar bra med hypnos. Men hur ser arbetsprocessen ut?

Samtal - Klargör nuläget och skapar en tydlig målbild

Steg 1 är ett inledande bedömningssamtal där vi tillsammans utforskar din egen bild av din problematik. Vilka tankar, känslor och beteenden är förknippade med problemet? Vilka möjliga orsaker finns det? Vilken förändring tror vi skulle lösa problemet?

Slutligen skapar vi en tydlig målbild med vårt arbete. Ibland räcker det här steget för att klienterna ska känna sig hjälpta.

Stresshantering - Skapar förutsättningar inför terapiarbetet

Det är vanligt att jobbiga känslor dyker upp. Hög stress, rädslor och ångest stänger effektivt av den nyfikenhet, fantasi och lösningsorienterad logik som ofta behövs för att skapa de önskvärda förändringarna . En viktig uppgift blir därför ofta att lösa upp blockeringar och sänka inre stress till en nivå där de inte längre hindrar forsatt samarbete med terapiarbetet.

Terapi - Skapar skillnaden som gör skillnad

När stressen sjunkit kan vi i lugn och ro ta oss fram till en lösning som känns bra för dig. Jag har många olika tekniker i min verktygslåda som tillsammans med hypnos har goda utsikter att vara effektiva. Ofta är lösningen "en tanke bort" - konsten är att hitta och förändra just den tanken. Hypnos kan ofta vara det verktyg som behövs för att utföra denna förändring snabbt och effektivt.

Coaching - Hittar nya resurser som stärker både dig och din målbild

När den önskade förändringen skett behövs ibland en fördjupning av de nya resurserna (känslor, tankar och beteenden) som förstärker den "nya du". Ofta går vi igenom övningar för ökad självkänsla och förtroende samt verktyg att hantera stress och hitta avslappning i vardagen - olika typer av meditation, andningsövningar & självhypnos.

 

Målet med terapin är att mina klienter ska lära sig att förstå hur de fungerar och sedan kunna hantera sig själva utifrån den kunskapen.

 

I samtliga ovanstående steg använder jag effektiva metoder i syfte att nå resultat så snabbt som möjligt. Givetvis är mina klienter välkomna tillbaka för reflektion, påfyllning och forsatt coaching.

Hypnosterapi eller hypnoscoaching?

Många kanske direkt förknippar ordet terapi med psykologi, medan ordet coach kanske främst associeras med idrott. Min syn på skillnaden är:

Hypnosterapi (Hypnoterapi)

Om du har hamnat djupt nere i ett dike kan du behöva hjälpa att ta dig upp på vägen igen (vård eller betjäning). För mig är detta terapeutiskt arbete! 

​​

Hypnoscoaching

När du väl har lyckats komma upp på vägen igen är det dags att sätta mål för forsättningen av resan. Då handlar om att ta dig till nästa nivå och hjälpa dig nå dina uppsatta mål. Ordet coach betyder buss och coaching innebär att vi tillsammans får dig att stiga på en bra buss in i framtiden. 

 

Jag är både diplomerad hypnoscoach och certifierad hypnosterapeut. Om du är intresserad är du varmt välkommen att boka en tid för hypnosterapi - Stockholm eller Online. ​

Vad är hypnosterapi egentligen?
Center Gradient Transparent

Varför går man i hypnosterapi?

Anledningarna att kontakta en terapeut är nog lika många som antalet klienter. Men för att göra en grov sortering så vill mina flesta klienter få hjälp med återkommande tankar, beteenden eller känslor som påverkar deras vardag negativt.

Jag erbjuder hypnosterapi för allt från scenskräck och flygrädsla till att sluta röka eller att komma över tvångstankar.

Problemet med logik

Mina klienter säger ofta: "Jag vet att det kanske inte är sant eller logiskt. Det måste vara något "fel" på mig!" Detta visar att de flesta är medvetna om att deras problematik kanske inte är "på riktigt", vilket i sin tur många tolkar som att något är "fel" med dem själva. Men vad jag kan minnas har jag aldrig träffat på en enda klient som det har varit något "fel" på - de har bara råkat ut för hjärnans naturliga överlevnadsstrategier: alarmsystemet och belöningssystemet.

Problemet med våra strategier för överlevnad

Problemet är nästan alltid dessa systems obenägenhet att skilja mellan fantasi och verklighet. Med andra ord, de har svårt att särskilja mellan "hur vi uppfattar verkligheten" och "verkligheten i sig". Vårt överlevnadssystem är instinktivt programmerat att skydda oss och dess logiska slutsatser är att vi inte bör ta några risker om det finns en potentiell fara för våra liv.

 

Om vi upplever en hotfull situation är det bäst att agera eftersom hotet faktiskt förefaller vara verkligt. All annan logik blir oviktig i detta läge!

Problemet med vår etablerade vård

Om du konsulterar sjukvården är sannolikheten stor att de kommer att erbjuda dig medicinering, samtalsterapi med en psykolog och/eller kognitiv beteendeterapi (KBT) - vilket i de flesta fall är mycket hjälpsamt. En sorglig sanning är dock att vissa människor inte upplever sig få hjälp och flera av dessa söker sig då till oss alternativa terapeuter.

 

Trots det vill jag poängtera vikten av att vi har förtroende för våra läkare och vårdinrättningar. De är välutbildade och arbetar för vår skull och är oftast mycket kompetenta i sitt yrkesutövande. Dessutom är de tvungna att följa ett lagstadgat säkerhetssystem med noggrann tillsyn ifall något skulle bli fel, vilket skapar en trygghet för dig som patient.

Hypnosoptimerad mental träning

Så skulle titeln till en reklamkampanj från min verksamhet kunna se ut och är samtidigt en passande beskrivning på min syn på hur hypnosterapi går till.

När vi tränar vår hjärna på att förändra våra tankar - bilder, ljud och förnimmelser - förändrar vi ofta känslan radikalt. Det som tidigare upplevdes som farligt, svårt och oöverkomligt kan plötsligt bli lugnt, enkelt och hanterbart. Vi skulle faktiskt kunna kalla en sådan process för hypnos-optimerad mental träning!

I hypnosen förstärks din potential att lyckas nå dina uppsatta mål. Du kan dessutom öva på: stresshantering, bearbetning av ångest och fobier samt förhoppningsvis förändra ditt liv och må bättre.

VAR DIG SJÄLV - ALLA ANDRA ÄR UPPTAGNA

Center Gradient Transparent

Skillnaden som gör skillnad

"Skillnaden som gör skillnad" är ett uttryck som återkommer till mig igen och igen. Uttrycket är min ledstjärna i arbetet med allt här i livet. Uttrycket hänger ihop med: "Om något inte fungerar, prova något annat" och "Om du fortsätter göra samma sak kommer du att få samma resultat".

 

Även om min titel är hypnosterapeut så blir sessionerna hos mig ofta som lärorika samtal där vi diskuterar redskap och teorier som skapar förståelse, insikter och nya tankar.

Hur kommer du att se tillbaka på ditt liv?

Terapins fokus - Din berättelse

Mitt fokus ligger på att få tag på den aspekt i din livsberättelse som behöver förändras och skapa bra förutsättningar för en önskad förändring. Jag utgår från tekniker och teorier som brukar vara effektiva i utforskande av tankebanor och hjärnkopplingar. 

Clean Language, Coachande frågor, Beteendekompassen, NLP-tekniker är några av de metoderna jag använder för att utforska och möjliggöra förståelse av just din karta av verkligheten.

 

Då vi kommer till en punkt i din berättelse som verkar laddad eller behöver förändras så stannar vi till där och använder andra metoder för att skapa ett önskat resultat. Ditt undermedvetna sinne sköter sedan processen att rita om din subjektiva berättelse - din karta av verkligheten. Min förhoppning efter avslutat arbete är att vi tillsammans har skapat "skillnaden som gör skillnad" i ditt liv.​

​​

Problemet är sällan problemet

Många av mina klienter ägnar lång tid åt berättelsen om sina upplevelser av och teorier om sin problematik. En stor behållning av dessa berättelser är att vi vet var vi inte ska leta efter lösningen - i så fall hade ju klienten löst problemet på egen hand för länge sedan. 

Problemen är nämligen sällan vad de ser ut att vara från upplevelsens perspektiv. Något som kan göra stor skillnad är att belysa problemen från andra håll eller placera dem i en annan kontext. Jag tänker mig att vi behöver hitta pusselbiten som vi inte visste om för att lägga klart pusslet. 

 

En stor bit av klienternas problematik härstammar ofta från osäkerheten som uppstår då de inte:

 

  • förstår varför de har problemet

  • lyckas hantera problemet

Oro för oro - Rädsla för rädsla - Metatillstånd

Ett exempel på när problemet inte är problemet är då vi blir rädda för våra jobbiga och obehagliga känslor. 

 

Det är lätt att bli rädd och orolig när rädslan eller ångesten vägrar lägga sig i den hastighet vi önskar. Problemet blir plötsligt inte längre rädslan i sig utan rädslan att rädslan aldrig ska ta slut. Då kan ett effektivt sätt att lugna systemet vara vetskapen om att vi i så fall kräver något orimligt av vår kropp. Det kan nämligen ta upp till över ett dygn innan en stressreaktion lägger sig. Lösningen blir alltså att vi behöver inse kroppens begränsningar och förhålla oss till dem.

Din inre röst

Ett annat exempel är när klienten besväras av negativt "självprat". De hör sin egen röst i huvud säga "Jag är så djävla dum..." Lösningen kan då tyckas vara att byta ut själva orden. Något som tyvärr ofta är väldigt svårt eftersom vårt undermedvetna tror på dem och skulle uppfatta ordbytet som en lögn. Något som faktiskt är både roligare, lättare mer effektivt är att ändra hur rösten låter.

 

Den negativa rösten pratar säkert snabbt och irriterat, så prova gärna istället att låta Gunde Svans dalmål, Musse Piggs pipiga stämma eller riktigt grov skånska ta över mikrofonen istället för den negativa snabbprataren.

Kartan är inte verkligheten

Varje människa bär på sin unika karta av världen formad av våra upplevelser och erfarenheter. De består rent fysiskt av kopplingar och strukturer av neuroner i hjärnan och vi navigerar genom livet med hjälp av dem.

 

Våra subjektiva kartor är sällan sanna men de är ofta användbara! Ju fler människor som delar liknande kartor desto lättare blir det att samarbeta och umgås. Vi skulle kunna kalla det kulturer alternativt världsbilder.

Även om vår bild av världen, kartan, skiljer sig från sanningen så är det den enda verklighet vi har att förhålla oss till. Min personliga sinnesro har ökat betydligt med den här vetskapen på min karta vilket har lett till en vana att ofta ifrågasätta mina tankar, känslor och reaktioner. Vår tolkning kan vara likadan som verkligheten och därigenom sann - men sannolikheten är faktisk nästan alltid låg.

Oro, rädsla och ångest utgår sällan från verkligheten

Min erfarenhet är att ungefär 90% av våra problem handlar om vår karta - vår tolkning av verkligheten. Därför behöver vi redskap att förändra kartan. Genom att använda tillstånd som hypnos sker detta mycket lättare eftersom vi då hamnar i ett tillstånd där vi får kontakt med de strukturer i hjärnan som behöver förändras. 

Det är många tekniker som vi inom komplementär och alternativ vård får erbjuda. Om vi gör ett bra arbete tillsammans kan det absolut ske att dina problem löser upp sig. På sidan om TERAPIMETODER kan du läsa om några av de tekniker som ligger redo i min verktygslåda.

Toning

Boka tid för hypnos - Online eller i Stockholm

Jag är certifierad hypnosterapeut och du kan enkelt boka tid på mottagningen eller på nätet via min bokningssida

I min verktygslåda finns bland annat Suggestionsterapi, NLP-hypnos, Mindfulness, Den Psykologiska Illusionsmodellen, Clean Language, Havening Techniques, Trauma Tapping Techniques, The Willingness Ladder och Regressionsterapi.

Hypnos online kan ofta vara ett bra val!

Om du undra över något eller vill komma i kontakt med mig kan du fylla i kontaktformuläret här.

 

Välkommen på hypnosterapi - Stockholm eller online!

bottom of page